Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Fejlesztő, tehetséggondozó foglalkozások bemutatása

Néptánc

A magyar néptánc és népi játék a tudásátadás, a készség- és képességfejlesztés olyan széleskörű tárháza, amely eszköztár végtelen lehetőségként áll rendelkezésünkre a különböző pedagógiai folyamatokban. A nagycsoportos gyerekek számára lehetőséget biztosítunk néptánc, népi játék tartalmú fejlesztő foglalkozásra. Ennek megtartásáról szakképzett pedagógusaink gondoskodnak, heti egy alkalommal. A foglalkozások megtartása az "Így tedd rá!" program alapján történik. 

„OKOSKOCKA” 
KÉPESSÉGFEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK 

Az OKOSKOCKA fejlesztő kockacsalád kiváló lehetőséget teremt nyitottsággal és játékossággal a gyerekek anyanyelvi képességeinek fejlesztésére. Nem papírokat, feladatlapokat kell kitölteni a foglalkozásokon, hanem a kockával történő játszás során történik a fejlesztés. A kockacsaláddal történő játékok során a gyerekek gyakorolják azokat a képességeket, amelyek az iskolai tanuláshoz, az olvasás-írás-számolás zavartalan megtanulásához elengedhetetlenül szükségesek. Az anyanyelvi rész a beszéd területeinek hatékony fejlesztését segíti.  Az eszközökkel való játéklehetőségek végtelenek, és sokoldalúak. A játékok nemcsak jó szórakozást nyújtanak, hanem diagnosztikus és fejlesztő funkcióval is bírnak. 

Emlékezet és figyelem fejlesztése

A tanulási folyamat egyik fontos összetevője az emlékezet és figyelem fejlettsége. Az írás, olvasás elsajátítása során számos képi információt kell figyelni és megjegyezni, ezért nagyon fontos ennek a területnek a megfelelő fejlettsége. A nagycsoportos gyerekeknek heti egy alkalommal tartunk erre irányuló komplex játékos foglalkozást, melyek magukba foglalják a memória és gondolkodási folyamatok sokoldalú fejlesztése mellet a ritmus, írás-mozgás, és soralkotás gyakorlását is.

Zeneovi

Az óvodai zenei nevelést egészíti ki a Látható hangok oktatási csomag. Ez a program a nagycsoportos gyermekek számára ajánlott, egy újfajta zenei megközelítést tartalmaz, heti egy foglalkozás keretében, mely egy komplex esztétikai tevékenységet jelent számukra.Ez a pedagógiai program a hallásnevelést és a szimbolikus gondolkodást, a hang és a jel kapcsolatára épülő írási-olvasási alapkészségek fejlesztését célozza meg. Ezek az alapképességek 8 éves korig fejleszthetők leghatásosabban, ezért a gyakorlatokat óvodás korban kell elindítani. Központi anyaga egy olyan CD, amelyen nyelvi tartalmakat nem hordozó hangok vannak pl: állathangok, természet hangjai, környezetünk hangjai, és a rájuk hasonlító hangszeres zenei szemelvények. Ezt egészíti ki egy daloskönyv európai népi gyermekdalokkal, amely a mi fülünknek újszerű és különleges dallamfordulatokkal rendelkezik.

alkoss velünk!

Óvodánkban heti egy alkalommal képzőművészeti foglalkozást tartunk a nagycsoportos gyerekeknek. Az évszakoknak, ünnepeknek, jeles napoknak megfelelően alakítjuk egy-egy foglalkozás témáját, így érzelmileg is nagyobb hatása van a tevékenységeknek. Egyéni munka mellett, kisebb csoportokban is dolgozunk, mely által a gyerekek alkalmazkodóképessége, toleranciája is sokat fejlődik. A foglalkozást minden esetben jó hangulatú örömteli alkotó munka jellemzi. Olyan technikákat, anyagokat ismertetünk meg a gyerekekkel, amelyekkel csak ritkán találkoznak, mint például a batikolás, viaszozás, kasírozás, akvarellezés, festékfújás, különböző anyagokkal és anyagokra való festés. Mindezekkel a gyerekeket kreatív munkára és kreatív gondolkodásra ösztönözzük. Itt minden gyermek átélheti az alkotás örömét! Nem csupán az, akinek tehetsége kiemelkedő, jó kézügyességgel rendelkezik, kreatív, önálló alkotó fantáziával rendelkezik, hanem azok is, akik eddig bátortalanabbul végezték az ábrázoló jellegű tevékenységet. 

Gyereketető

A foglalkozásokon az iskolakezdéshez és a tanuláshoz szükséges készségek, képességek fejlesztése történik játékos formában. Kiemelten a finommotorika, a figyelem, az anyanyelvi nevelés, az irányok valamint a matematikai tapasztalatok bővítésére, melyek megfelelő fejlettsége elengedhetetlen a sikeres iskolakezdéshez. A játékos foglalkozásokon saját készítésű, egyszerű játékokkal és eszközökkel történik a képességfejlesztés, amelyek kitalálása és elkészítése során az újrahasznosítás fontos szerepet játszik. A tevékenységek megvalósításához sok ötletet merítünk a Gyereketető honlapjáról is. Több változatos, élményszerű, különleges feladatot végezünk, melyek egyszerre több képességet is fejlesztenek. Különös figyelmet fordítva a gyerekek egyéni fejlettségére, differenciálására. A foglalkozások kiscsoportos, páros és egyéni munkaformák keretein belül valósulnak meg, a játékokhoz alkalmazkodva.

Fejlesztőpedagógiai foglalkozások

A fejlesztőpedagógia célja a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztő célú foglalkoztatása intézményünkben dogozó fejlesztőpedagógus által. A személyiségfejlődési zavar tünetei már kisgyermekkorban jelentkezhetnek részképesség-zavarral, enyhébb tanulási, viselkedési és beilleszkedési nehézségek tüneti formájában. Az időben nyújtott szakmai segítség képes akár a folyamatot megállítani (reverzibilitás), és a tüneteit megszüntetni, de legalábbis enyhíteni.A fejlesztő foglalkozások sérülésspecifikusak, mely az egyéni szükségleteknek megfelelően alakulnak.A fejlesztő terápia gyakorló programját előre kell megtervezni a fokozatosság elvét követve. Az óvodás korosztály alapvető, legtermészetesebb megnyilvánulási formája a mozgás, ezért a fejlesztés alapja mindig a mozgás, és a játék. A fejlesztő foglalkozások a gyerekek fejlődési üteméhez igazodnak. A játékok a fejlesztendő területeknek megfelelően vannak kiválasztva, odafigyelve a változatosságra. A gyermekekkel együtt játszik a fejlesztőpedagógus, hogy támaszt nyújtva megfelelő mintát közvetítsen számukra. Komplex fejlesztés zajlik, mely kiterjed minden részterületre (beszéd, nagymozgás, finommotorika, író-rajzoló mozgás fejlesztése, nagymozgás, mennyiségfogalom, téri relációk stb.) a megfelelő sorrendben egymásra épülve, hiszen ebben az életkorban szorosan kapcsolódnak egymáshoz ezek a részfunkciók. 

Angol

Az óvodában tartott angol foglalkozások, az adott korosztálynak megfelelően játékosan, dalokkal, mondókákkal az angol nyelv használatával, játékos alkalmazásával  ismerteti a gyerekeket az angol nyelvvel.

Kölyökfitness

Az új felnövekvő generációk értékrendjét és későbbi életvitelét alapvetően kisgyermek korban meg lehet határozni. Ezért rendkívül fontos, hogy már az óvodás és iskolás korban megszerettessük a gyerekekkel a mozgást. 

 Különösen alkalmasak erre a feladatra a zenés mozgásformák! 
Az óvodában nyújtott foglalkozások alkalmasak arra, hogy az aerobikon és a zenére történő mozgáson keresztül egy életre kedvet csináljanak a gyerekeknek a rendszeres mozgáshoz. 

Logopédia


Hetente egyszer logopédus jár az óvodába, aki a beszédproblémás gyerekekkel kiscsoportos foglalkozások keretében tart beszédfejlesztő foglalkozásokat. 

Mozgásfejlesztés

Az óvodai mozgásfejlesztés alapvető célja, a gyermekek mozgásigényének kielégítése és mozgástapasztalataik bővítése, melyen óvodánk nagycsoportos korú gyermekei vesznek részt. Játékosan, a gyermek számára élvezetes módon, változatos, fokozatosan nehezedő feladatokkal. A játékos mozgással olyan megoldási lehetőségeket kínálunk, amely hozzájárul a gyermekkori kompetenciák fejlesztéséhez, sokoldalú tapasztalatszerzési lehetőségekhez. A játékos mozgás kapcsolódik az aktuális gyermeki tevékenységekhez, testükkel is megélhetik, elmélyíthetik tapasztalataikat, segít a komplex gondolkodásban, a komplexitás megvalósításában. A mozgásanyag részét képezi a mozgáskotta is, mely során a gyermekek újszerű eszközökkel és sokoldalú fejlesztésüket biztosító mozgássorokkal, játékokkal ismerkedhetnek meg. Minden foglalkozás anyagába beépülnek a különböző tartásjavító és lábboltozatot erősítő gyakorlatok, valamint a zenés gimnasztika és a mozgáskoordinációt, egyensúlyérzéket fejlesztő gyakorlatok. A fejlesztő hatású gyakorlatokat a változatos eszközök alkalmazása teszi még érdekesebbé a gyermekek számára.

Ovi foci

Ezen foglalkozásoknak nem a gyerekek technikai és taktikai fejlesztése a legfontosabb célja, hanem a pozitív környezet kialakítása, a pozitív élmény biztosítása, a sport, a testmozgás megszerettetése és természetesen a mozgásfejlesztés. Mindez a Grassroots program keretein belül zajlik. A Grassroots a nem professzionális labdarúgó tevékenységek gyűjtőfogalma. A Grassroots alatt az amatőr, vagy más néven szabadidős labdarúgás különféle válfajait értjük, amelybe belefér a gyerekek, a felnőttek, a veteránok, a fogyatékkal élők és a nők játéka is. Számos gyermeknek, felnőttnek a labdarúgás a szórakozás, társas együttlét és az önkifejezés fő formája.

„… a legfontosabb dolog a futball szeretetének ápolása és az arra épülő ötletes JÁTÉK visszaállítása…” (Varga Zoltán)